Klassekampen 18. februar 2017

Astrid Hygen Meyer

Enkelte av oss sanser sterkere og føler mer enn andre. Men hvorfor misliker forskerne at så mange betrakter seg som «høysensitive»?

 

Tilsvar Klassekampen

Lørdag 18 februar hadde dere en artikkel på trykk med overskrift «De tynn-hudede». Vi i Foreningen for høysensitive ønsker å komme med et tilsvar på denne artikkelen.

Som det fremgår av artikkelen, er det bred enighet om at noen mennesker er mer sensitive enn andre. Det har vært skrevet mye om «høysensitivitet» de siste årene, men seriøsiteten i artiklene har dessverre vært varierende. Denne artikkelen var en av de bedre, men valg av illustrasjonsbilde syns vi er uheldig. Igjen fokuseres det på utfordringene ved et personlighetstrekk, fremfor ressursene. Siden like mange menn som kvinner skårer høyt på sensitivitet, ville vi ønske at artikler som denne brukte illustrasjoner som gjenspeiler dette.

Vi ønsker også å kommentere noe av kritikken som vi ser er tilbakevendende.

Elaine Arons forskning er mangelfull.
Elaine Aron har nådd ut til mange lesere med sine bøker, og hensikten hennes var å spre kunnskap om et personlighetstrekk hun selv mener det er viktig å sette fokus på: «høysensitivitet». Mange har lite kunnskap om ulikheter i sensitivitet hos oss mennesker, og har ikke tenkt så mye på hvilke fordeler og ulemper dette kan medføre. Aron har satt søkelyset på dette, og vi mener at hun har lykkes med å nå bredt ut til mange.

Vi er kjent med at mange er kritiske til hennes forskning, men det vi savner i denne typen artikler er fokus på at det fins langt flere forskere som har forsket på sensitivitet. Roger Hagen uttaler i artikkelen at studiene til Aron er gjort på en gruppe på 40 personer. Hennes første studie, som var dybdeintervjuer, ble gjort på denne gruppen. I tillegg utførte hun og Arthur Aron 6 andre studier, hvor mange hundre mennesker deltok. Etter disse 7 studiene, som ble publisert i 1997, har hun vært med på en rekke andre studier.

Elaine Aron understreker selv at forskningen på dette området fortsatt er på et tidlig stadium, og oppfordrer de som vil lære mer om forhøyet sensitivitet til å også se på tilstøtende forskning, hvor spesielt forskningen på «Biological sensitivity to context»(Bruce & Ellis), og «Diffential susceptibility theory» (Pleuss & Belsky) er sentrale.

Man får en veldig kategorisk forståelse av seg selv med denne betegnelsen.
Foreningen for høysensitive er bekymret for at en del mennesker har fått en alt for ensidig og endimensjonal forståelse av «høysensitivitet». Det er mange aktører på banen, og ikke alle har satt seg like godt inn i forskningen på området. Vi deler Hagens bekymring for at enkelte tror det er en naturlig følge av å være høysensitiv at de trenger spesiell tilrettelegging, eller at det er mye de må unngå. Vi mener også at en holdning om at verden må tilpasse seg dem, er svært uheldig, og oppfordrer til at høysensitive lærer seg strategier for å håndtere utfordringer fremfor å unngå dem.

I artikler som dette savner vi fokus på styrker ved å ha et sensitivt personlighetstrekk, som bla.  Arne Kristian Kolberg trekker frem i denne artikkelen https://www.nrk.no/ostfold/hoysensitiv-konsernsjef-1.13385661

Å fortelle seg selv at man har behov for ekstra tilrettelegging osv. kan virke mer hemmende og ødeleggende enn positivt.
Vi er helt enig med Hagen i at å fortelle seg selv slike ting, kan virke mer hemmende og ødeleggende enn positivt.
Å bli kjent med både fordeler og ulemper ved denne sansevarheten mener vi derimot er viktig, slik at høysensitive (som andre) finner den balansen i livet sitt som gjør at de tar godt vare på helsen sin og kan utnytte ressursene sine godt.

Det er en vid kategori som tegnes opp med termen «høysensitiv»-
Sissel Gran har rett i at det er overlappende dimensjoner, og siden mennesker som skårer høyt på sensitivitet også har mange andre ulike temperamentstrekk, og vokser opp i ulike miljøer, vil kategorien «høysensitive» favne vidt.

En del forskere arbeider nå ut fra en hypotese om at mange godt studerte karaktertrekk kan være fasetter av «sensitivitet».

Det ligger en del forskning ute på vår hjemmeside, og vi oppfordrer alle som ønsker å vite mer om høysensitivitet til å lese seriøse bøker eller forskning om temaet.

Foreningen for høysensitive