Årsregnskap 2016 PDF
Årsberetning med bilder 2016

Avholdt i Trondheim på Hotell Augustin 29.04.17. Kl 13:00 – 15:05.
Det var 18 til stede – fra Midt-Norge, Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Ikke alle som var påmeldt, kom.

 1. Godkjenning av innkallingen
  Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
 2. Valg av en referent, og to som skriver under.
  Anita Hagerup ble valgt som referent, Lian Kirksæther og Stian Spanne Iversen ble valgt til å skrive under.
 3. Beretning om foreningens virksomhet og økonomi i året som er gått
  Medlemstallet i foreningen er stigende, antall medlemmer var på 1913 ved årsskiftet. Det har økt med omtrent 300 medlemmer fra forrige årsskifte.

Foreningens virksomhet i året som har vært:

 • Som noe nytt ble giro med kontingent sendt ut til alle medlemmer pr post sammen med et temahefte.
 • Utvikling av ny hjemmeside. Det ble arbeidet mye med hjemmesiden i fjor, den kom på plass i januar. Ca. 1500 besøker siden hver dag, det meste pr dag har vært ca 3000.
 • Statistikken viser økning i antall følgere på foreningens Facebookside med 10 000 følgere pr. i dag. Det er 2000 flere enn det var i fjor. På denne siden arbeider styret med å få delt opplysende og dagsaktuell informasjon om karaktertrekket. Det vil være et av foreningens fokusområder å få mer positivt vinklet nyhetsjournalistikk på siden og ut i media.
 • Foreningen har brukt mye tid på å spre informasjonsmateriell som brosjyrer, brev visittkort og plakater. Mer bevissthet på at brosjyrene har stor innflytelse på folk. Oppfordrer folk på årsmøtet til å dele ut brosjyrer, henge opp plakater og legge igjen brosjyrer på bibliotek, legekontor osv. Ikke bare elektronisk informasjonsformidling som når ut til folk.

Foreningens kurs og foredrag:

 • Har laget tre omfattende kurs, Sensitiv Styrke del 1, Sensitiv Styrke del 2, Sensitiv Styrke del 3, med formål om å spre informasjon og kunnskap.
 • Foreningen arbeider med å sertifisere kursholdere. Er godt i gang med dette over hele landet. Det finnes i dag 30 sertifiserte kursholdere. Av disse er det totalt 6 kursholdere som kan holde kurs 2 og 3. Flere blir sertifisert i 2017.
 • Det er gått med mye tid på å gjøre ferdig del 2 og 3, med det som har vært nødvendig av revideringer, endringer og forbedringer.
 • Til sammen ble det holdt 51 kurs over hele landet i alle landsdeler. Totalt antall er 329 kursdeltagere.
 • Flere kursholdere har også holdt foredrag på barneskoler, barnehager og lignende når forespørsel har kommet. Det har blitt utarbeidet spesifikke brev til barnehager og skoler. Skoler og barnehager har mulighet til å bestille foredrag med foreningen.
 • Sensitiv Styrke del 1: Det første kurset er for alle som ønsker informasjon om hva det vil si å være høysensitiv.
 • Sensitiv Styrke del 2: Det andre kurset handler mest om å bli kjent med sin egen sensitivitet og bli klar over resursene.
 • Sensitiv Styrke del 3: Dette kurset fokuserer på å gi råd, tips og strategier for hvordan man kan leve godt om høysensitiv. Og hvordan man kan håndtere det som oppleves som utfordrende.
 • Kursene bygger på hverandre og anbefales å ta i kronologisk rekkefølge.
 • I utgangspunktet tenkte man at det første kurset var for alle, og at del to og tre var forbeholdt høysensitive. Dette har man gått bort i fra fordi kursene likegodt kan være aktuell for mennesker som jobber med andre mennesker eller har høysensitive barn.
 • Det er blitt trykt opp kompendier og laget PowerPoint presentasjoner som anvendes på kursene.
 • Styret kommer til å markedsføre mye mer fremover. Mange har ikke oppdaget at det holdes kurs.

Hva foreningen har arbeidet med

 • Samarbeid: Foreningen har innledet et samarbeid med Lise og Martin August i Danmark som har firmaet Sensitiv Balanse hvor de har rådgivning og veiledning. Samarbeidet med det danske og svenske styret i foreningene har ikke vært så aktivt det siste året. Man fikk til møte i forfjor men ikke siden. Kontakten med Lise og Martin førte til kontakt med Ted Zeff. Foreningen har arrangert kurs sammen med Lise og Martin August for tenåringer, for foreldre til høysensitive barn og kurset Indre ro, gitt ut bok og hatt jevne Skype møter. Slike samarbeid gjør det mulig i større grad for foreningen å holdes oppdatert på nyere forskning.
 • Medlemsfordeler: Det lånes ut filmer samt gis rabatter på kurs, coaching, bøker etc. for foreningens medlemmer.
 • Lokale aktiviteter: Det ønskes at man skal få til flere lokale aktiviteter i de ulike landsdelene.
 • Medieomtale: Foreningen har skrevet egne saker for nettsteder/ magasiner eller på oppfordring fra andre, og som egne bidrag.
 • Høyskoler og universitetsoppgaver: Foreningen blir kontaktet av folk som skriver bachelor og masteroppgaver og ønsker relevant litteratur og forskning på temaet. Sjelden at disse oppgavene sendes til foreningen.
 • Styret har opprettet Facebookgrupper i alle deler av landet for å spre informasjon om hva som skjer.
 • Foreningen ønsker seg ressursgrupper til å bidra i foreningens arbeid.

Budsjett: Det er ikke blitt utarbeidet budsjett, fordi det tar tid å få oversikt over disponible midler. Ca.50% av medlemmene har ikke betalt kontingent så langt i år. Styret legger planer i tråd med de pengene foreningen har til rådighet, og prioriterer behov ut i fra økonomi.

Økonomi: Årsregnskap for 2016 ble godkjent av årsmøtet. Årsregnskap 2016 PDF

 1. Moms og godkjenning av revidert regnskap for 2015
  Gjennomgått og godkjent av årsmøtet.
 2. Fastsettelse av kontingent for 2018
  Ordinært medlemskap: kr 350,-
  For trygdede/studenter: kr 175,-
  Husstandsmedlem: kr 100,-

Ble enstemmig vedtatt og godkjent av årsmøtet.

 1. Vedtektsendringer

I §6 er setningen ”Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis hvert år i januar. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter fakturautsendelse og to påminnelser strykes som medlemmer. ”

Endres til ”Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales ved forfall for et år av gangen Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter fakturautsendelser og tre påminnelser strykes som medlemmer. ”

Det ble enstemmig vedtatt på årsmøtet at Turid Sjurseth vil virke som foreningens revisor.

 1. Valg av styre

To av styres medlemmer er på valg; Wenche Tollefsen og Vigdis Alice Angell. Vigdis Alice Angell ble enstemmig gjenvalgt for 2 år. Wenche Tollefsen går ut av styret. Styret foreslo derfor Tone Figenschau fra Troms som styremedlem for 2 år. Det ble enstemmig vedtatt på årsmøtet. 

 1. Innspill til styret om drift og viktige saker for året som kommer

Flere kom med innspill og forslag. Forslag blir tatt med av styret og vurdert i det videre arbeidet.

 • Styret fikk tilbakemelding på at hjemmesiden har stor betydning for folk.
 • Det blir nevnt at det er positivt at man har begrepet «høysensitiv» å kunne forholde seg til, istedenfor nærtagende.
 • Det ønskes flere dagskurs i Norge – og Oslo området på lik linje med det tilbudet man har i Danmark.
 • Det blir sagt at det ønskes mer forklaring utad og opprydding av feilslåtte antagelser om hva høysensitivitet er. Til dette oppfordrer styret til å bruke brosjyrene.
 • Det kom inn et forslag på å endre navn fra «Foreningen for høysensitive» til «foreningen for høysensitivitet» – for å inkludere flere medlemmer. En evt endring av navn på foreningen må meldes inn som sak til årsmøtet på forhånd.
 1. Innkomne forslag til årsmøtet

En innkommen sak: Et ønske om å revurdere prisene på kursene. Dette er noe som går tilbake til styret. Kursavgiften slik den er pr. i dag beholdes.

Årsmøtet ble avsluttet klokken 15:05

Ref.: Anita Hagerup

_________________________________                 __________________________________

Stian Spanne Iversen                                                 Lian Kirksæther

Signatur                                                                     Signatur