Årsberetning med bilder 2014

Den 25.04.2015 ble det holdt årsmøte i Foreningen for høysensitive i Bergen og 48 medlemmer deltok.

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent

Sak 2. Valg av referent og to personer som underskrivere på riktig referat
Møtet valgte Sonja Johansen som referent, og Siw Bergesen og Terese Hoff Moran som underskrivere.

Sak 3. Styrets årsberetning
Styrets beretning om foreningens virksomhet og økonomi ble gjennomgått av Vigdis Alice Angell.

Sak 4. Fastsettelse av kontingent for 2016
Styrets forslag var kr 350 for ordinær medlem, kr 150 for student/trygdet/lav inntekt og husstandsmedlem kr 100. I tillegg kom det et forslag fra salen om støttemedlemskap kr 100 eller høyere valgfritt beløp.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Sak 5. Vedtektsendringer
I §2 er setningen ”Foreningens forståelse av høysensitivitet baserer seg på forskning, og slik det er beskrevet av Elaine Aron” endret til ”Foreningens forståelse av høysensitivitet baserer seg på forskning, og vil være i tråd med kunnskapen til ledende forskere på feltet”.

I §4 Kriterier for medlemskap, er setningen ”Alle som selv anser seg for å være høysensitiv, og som vil følge foreningens intensjoner og betaler kontingenten som fastsettes av årsmøtet, kan melde seg inn i foreningen.”

endret til ”Alle som selv anser seg for å være høysensitiv, eller som har høysensitive i sin familie, eller som ønsker å støtte foreningens arbeid og som vil følge foreningens intensjoner og betaler kontingenten som fastsettes av årsmøtet, kan melde seg inn i foreningen.” Tilføyelse: Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig.

I§11 Styret, er setningen ”Foreningen ledes av et styre på 5 personer.” endret til ”Foreningen ledes av et styre på 3-5 personer”. Og ”Tre medlemmer velges for to år, to medlemmer for ett år” endret til

”Tre (to) medlemmer velges for to år, to (ett) medlemmer for ett år”

Vedtektsendringer i §2, §4 og §11 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Valg av styre
Vigdis Alice Angell og Wenche Tollefsen ble enstemmig gjenvalgt for 2 år. Rigmor Strømmen var ikke på valg.

Sak 7. Godkjenning av regnskap for 2014
Regnskapet ble gjennomgått av Vigdis Alice Angell og ble godkjent av årsmøtet. Styrets forslag til disponering av overskuddet på kr 51.097,17 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8. Eventuelt
Her ble det foreslått en rekke tiltak fra salen om hvordan foreningen kan verve nye medlemmer og beholde de, samt flere forslag om aktiviteter. Forslagene ble notert ned av styret.

Styret opplyste også at de vil inngå et tettere samarbeid med foreningene i Danmark og Sverige for å utveksle nyttige erfaringer. Styret er også i kontakt med danske Lise August for å holde foreningen oppdatert på nyere forskning.

 

Bergen 25.april 2015

Ref: Sonja Johansen

 

_____________________                  _____________________

Siw Bergesen                              Terese Hoff Moran