Årsregnskap 2015 PDF
Årsberetning med bilder 2015

Avholdt i Trondheim på Hotell Augustin 09.04.2016. Det deltok 26 medlemmer fra Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hordaland, Sogn og Fjordane, Vest-Agder, Oslo, Akershus.

 1. Godkjenning av innkallingen
  Innkallingen til årsmøtet ble godkjent.
 2. Valg av en referent, og to som skriver under.
  Katja Blakstad ble valgt som referent, Lena Larsen og Linda Nervik ble valgt til å skrive under.
 1. Beretning om foreningens virksomhet og økonomi i året som er gått
  Medlemstallet i foreningen er stigende, antall medlemmer per 31.12.15 var 1583. Det er nesten to hundre mer enn i fjor.

Forslag fra årsmøtet i fjor:

 • Kontaktpersoner som står på hjemmesiden kan kontaktes direkte (mailadresse). Kontaktpersonene skal informere og være med på å skape aktivitet, de er ikke fagpersoner.
 • Nye plakater og brosjyrer er utformet og trykt opp. Ca 30 000 er sendt ut i 2015. Foreningen sender ut til alle som vil ha: Privatpersoner, skoler, kommuner, helsesøstre etc.
 • Medlemsblad sendes ut i posten. Dette ble prøvd da faktura for 2016 ble sendt ut sammen med et hefte om kommunikasjon, og over 200 stk kom i retur pga feil/mangelfull adresse.
 • Skrive artikler
 • Fokus på gutter og menn. Laget personlige historier med bilde og navn som ligger på nettsiden.

Styret har jobbet med:

 • Forslagene fra i fjor
 • Daglig drift
 • Utvikle foreningen
 • Utvikle kurs
 • Følge opp foreningens formål – spre info og bygge nettverk
 • FB-siden er blant de største i verden på sitt område

Foreningens kurs

 • Sensitiv styrke – del 1
  Dette kurset er for alle. Det varer i 4 timer.
  I 2015 ble det holdt 43 kurs med totalt 332 deltakere.
  Foreningen hadde i 2015 18 kursholdere.
 • Sensitiv styrke – del 2
  Dette kurset er nå ferdig utarbeidet, men har ikke blitt lansert enda.
  Det gir redskaper, råd og strategier for hvordan leve godt med høysensitivitet og utnytte ressursene sine. Det er satt av tid til oppgaver og refleksjon, og man ser på sin egen sensitivitetsprofil.
  Kurset går mer i dybden enn del 1, og varer derfor i en dag eller to kvelder.
 • Sensitive barn
  Kurs om høysensitive barn er under utarbeidelse.
  Kurs for foreldre og de som jobber med barn.
 • Foredrag
  Korte foredrag for bedrifter, foreninger etc.
  Alle forespørsler på foredrag etc. som har kommet inn har blitt dekket.
  Ta kontakt med foreningen hvis noen ønsker kurs eller foredrag.

Kalender

 • Oppfordrer alle til å benytte seg av denne. Mange har blitt oppmerksomme på kurs, treff og andre aktiviteter her.
 • I 2015 var det 160 oppføringer i kalenderen og det har vært tilbud om kurs, treff og walk & talk i 16 av 19 fylker.

Facebook

 • Klikk, lik og del. De mest leste sakene på siden til foreningen når over 100 000 personer.
 • Facebooksiden til foreningen er blant de størst i verden innenfor området.

Styret har vært i København på seminar:

 • Foredrag med Elaine Aron og Lise August
 • Møte med skandinaviske foreninger (Sverige og Danmark)

Årsberetning og årsregnskap for 2015 ble godkjent av årsmøtet.

Budsjett for 2016 gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Hele årsberetningen med tekst og bilder legges ut på hjemmesiden.

 

 1. Fastsettelse av kontingent for 2017
  Foreslår samme kategorier og pris som i fjor.  Vedtatt av årsmøtet å beholde det samme som i fjor, 350,- for ordinær kontingent, 150,- for trygdede/studenter og 100,- for husstandsmedlemmer.Ingen vedtektsendringer.
 1. Valg av styre
  Rigmor Strømmen er på valg, enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.
 1. Innspill til styret om drift og viktige saker for året som kommer
  Flere kom med innspill og forslag som styret tar med seg i det videre arbeidet.  Det blir laget en egen liste med forslagene.
 1. Innkomne forslag til årsmøtet
  Ingen forslag var kommet inn før årsmøtet.

 

Ref.: Katja Blakstad

 

_________________________________                 __________________________________

Lena Larsen                                                               Linda Nervik

Signatur                                                                     Signatur