Sara Jimenez –  juni 2015
Bacheloroppgave i spesialpedagogikk – Høgskolen i Telemark

Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om og forståelse for de høysensitive barna. Egen erfaring med dette gjorde meg nysgjerrig på å undersøke de høysensitive barnas atferd videre, spesielt siden dette er et karaktertrekk som ikke er blitt helt anerkjent i alle fagmiljø, og da det er behov for mer kunnskap om de høysensitive barna ute i feltet.

Underveis har jeg møtt noen skeptikere, men også mange engasjerte fagpersoner. Dette har gitt meg et reflektert bilde av dette karaktertrekket som har preget mitt syn på hvordan vi som fagpersoner møter disse barna.

Min problemstilling tar for seg hva høysensitivitet er og hva som kjennetegner dette karaktertrekket. Den tar også for seg hvilke miljøfaktorer som synes å være særlig kritiske med tanke på de sensitive barnas atferd, og hvorvidt de høysensitive barnas atferd kan forveksles med diagnosekriteriene til ADHD.

Fremgangsmåten i denne undersøkelsen er en kvalitativ studie og dataene bygger blant annet på intervju med to fagpersoner fra faggruppen for særlig sensitive barn. Jeg har også brukt forskningslitteratur av kliniske eksperter, samt egne erfaringer som mor til et barn med mange likhetstrekk med høysensitivitet.

Jeg har sett nærmere på kritiske faktorer i miljøet som kan påvirke de høysensitive barnas atferd. På grunn av et overstimulerende miljø kan disse barna ha utfordringer med blant annet konsentrasjon, da de blir forstyrret av all stimuli rundt seg. Men er det barnet som har utfordringer, eller er det faktorer i miljøet som skaper disse utfordringene? Gjennom å se på barn som befinner seg i sin flytsone vil jeg vise hva man kan gjøre for å redusere disse utfordringene. Dette krever at fagpersonene rundt barna har kunnskap om høysensitive barn. Hvis fagpersoner ikke har riktig kompetanse for å møte de høysensitive barna, kan det da like gjerne være pedagogikken som har utfordringer? Gjennom tilpasset opplæring vil vi kunne styrke de høysensitive barnas selvfølelse slik at de får mulighet til å oppleve mestring. Dette stiller krav til den pedagogiske tilretteleggingen i skolen. Alle elever har rett til et tilpasset arbeidsmiljø. Men hvis vi ikke tilpasser arbeidsmiljøet til de høysensitive barna, kan da et støyende og stimulerende miljø i skolen fremstille et sensitivt barn som et barn som lider av ADHD?

Last ned hele bacheloroppgaven her: Det sensitive barnet bak atferden