PED 3523 Sosialt miljø og samspill blant barn og unge
VÅR 2013

Innledning
Barn kommer til verden med en egen unik personlighet, et eget temperament og en egen porsjon ressurser. Det er kanskje ekstra tydelig, når man har med, hva psykologer betegner som et høysensitivt barn å gjøre. Betegnelsen brukes om barn som utviser en særlig grad av sensitivitet og følsomhet, det vil si barn som registrerer og påvirkes av selv små, og i andres øyne ubetydelige, forandringer og nyanser i hverdagen. Disse barn, er barn som i høyere grad enn andre barn, overveldes av inntrykk, og barn som ofte er ekstra sårbare og følsomme overfor stress og overstimulering.

Alle barn er forskjellige, og trenger å bli behandlet deretter. Men de fleste må følge den samme strømmen, gjennom barnehage og skole, og lære seg de samme ting. De må tilpasse seg det sosiale samspillet. Sosial psykologi omhandler det sosiale samspillet mellom mennesker, og hvordan det formes av verdier, holdninger og sosiale systemer. Sosial psykologi kan defineres som «den påvirkningen som mennesker har på troen, følelsene og atferden til andre mennesker» (Aronson, 2012, s.6). Den sosiale psykologien er en del av oss og rundt oss helt fra vi er små, vi må forholde oss til det sosiale samspillet fra vi er spedbarn. En av de større forandringer for mange på det sosiale nivå, er møtet med skolen. Tilpasningen til denne nye arenaen oppfattes forskjellig fra barn til barn. Men det er noen barn i samfunnet som er mer sensitive enn andre, som er mer følsomme og som tar inn flere sanseinntrykk enn andre. Dette fordi de har et mer fintfølende nervesystem. Personer som har dette personlighetstrekket blir ofte kalt høysensitive (Aron, 2013). Jeg ønsker i min oppgave å se på hvordan disse høysensitive barna opplever skolen. Jeg ønsker å belyse de høysensitive barnas relasjoner til andre barn i skolemiljøet, men vil også se på lærerens rolle i denne situasjonen. Det er selvfølgelig mye som har innvirkning på disse barna i et skolemiljø. Men jeg vil legge min hovedvekt på to begreper som jeg ser har spesielt stor innvirkning på de høysensitive barna i skolen. Dette er begrepene Empati og Overstimulering, da det er kartlagt at høysensitive barn har en sterk utviklet empatifølelse og at de er veldig følsomme for overstimulering. I tillegg vil jeg belyse teorien om mestring og mestringserfaringer, da dette er viktige begreper innenfor læring og skolearbeid, men også fordi dette kan gi de høysensitive elevene den styrken de trenger. Disse vil bli beskrevet nærmere i teoridelen.

Last ned hele oppgaven: Ped oppgave – høysensitive barn i skolen