BA oppgave av Kristin B. Aarre

Forord
«Hvert eneste barn kommer til skolen med håp og forventninger. Vi må dyrke dette gjennom hele oppveksten, slik at de fremdeles er forventningsfulle når de skal videre i livet. Skolens oppgave er å sette unge mennesker på sporet til et godt liv» (Spurkeland, 2011, s. 27).

Opp imot 20% av elevene i enhver klasse har karaktertrekket høysensitivitet. Mange lærere kjenner ikke til dette, og det kan dermed være vanskelig å møte disse elevene på en måte som skaper en god skolehverdag, og får frem det beste i disse ressurssterke elevene. Jeg ønsker å formidle hvordan dette kan la seg gjøre ved hjelp av relasjonell klasseledelse. De konkrete ideene og refleksjonene som kommer frem håper jeg lærere kan dra nytte av til å lage et opplegg som fungerer for nettopp dem og deres klasse…

Sammendrag:
Min problemstilling, «Hvordan kan læreren i praksis imøtekomme sensitive elevers behov ved hjelp av fokus på relasjonell klasseledelse», har blitt til gjennom analyse av eksisterende litteratur om høysensitive personers behov. Det ble etter hvert klart for meg at relasjoner er et grunnleggende element dersom man skal møte høysensitive barn og unge på en god måte. Anerkjent pedagogisk teori vektlegger også at all undervisning bør bygges på et fundament av gode relasjoner (Drugli, 2015, s. 14) (Nordahl, 2002, s. 111–138). Da jeg så sammenhengen mellom høysensitive og ikke-høysensitive elevers samsvarende grunnleggende behov, øynet jeg store muligheter for læreren. Det å kunne bruke samme tilnærming til hele gruppa vil spare læreren for tid og energi, samt eventuelle spesialtiltak som er tenkt tilpasset høysensitive enkeltelever. Den høysensitive eleven trenger først og fremst å oppleve en skolehverdag hvor læreren «ser» han/henne. Gjennom relasjonell klasseledelse vil læreren lettere kunne utvikle en naturlig åpenhet og forståelse for den sensitive elevens behov.

Jeg ønsker altså med denne studien å formidle kunnskap om ulike konkrete og utprøvde metoder som gjør at høysensitive, med sine behov, kan oppleve en god skolehverdag som ivaretar deres behov. Underveis i prosessen, etter å ha snakket med mine informanter, oppdaget jeg dessuten hvor avgjørende det er å ha et bevisst og reflektert forhold til eget verdigrunnlag, og at dette alltid ligger under i alt man som klasseleder gjør for å møte elevene på en relasjonell god måte. Derfor er dette også tema jeg diskuterer i oppgaven.

Jeg baserer oppgaven min på en kombinasjon av teoretisk analyse og kvalitativt intervju. På bakgrunn av litteratur skrevet av Aron (2014), og Delskov & Sonne (2015), har jeg laget en intervjuguide som tar for seg ulike behov en høysensitiv elev kan ha. Disse behovene har jeg presentert for to lærere med god relasjonskompetanse. Jeg har fått innspill fra dem om hvordan de helt konkret imøtekommer de nevnte behovene hos ulike elever i sin undervisningshverdag.

Gjennom arbeidet med oppgaven min har jeg lært hvordan lærerne på daglig basis både reflekterer og utøver sin skoleledelse på en måte som i stor grad samsvarer med hva teorien sier om relasjonell klasseledelse. Jeg har fått innspill på hvordan dette av læreren blir opplevd som en naturlig måte å opptre overfor klassen, og mine informanter er dessuten klare på hvordan de opplever at elevene trives med en slik tilnærming. De har også gitt meg innblikk i hvilke tanker de gjør seg rundt utfordringer med metodene og helheten i dette. Jeg har opp imot teori om høysensitivitet sett hvordan det er samsvar mellom disse lærernes fokus på relasjonell klasseledelse og de behov en høysensitiv elev ofte har.

Last ned hele oppgaven her som PDF.