EKSAMENSOPPGAVE HVPBU10415  – Tverrfaglig psykososialt arbeid. 60 sp. av Eileen Kase

1.0 INNLEDNING
Jeg har valgt følgende problemstilling:

«Jeg ønsker å se nærmere på behandlingstilbudet som tilbys barn og unge med CFS/ME på min arbeidsplass, redegjøre for hva høysensitivitet er og se på hvordan denne kunnskapen kan ha betydning for det psykososiale arbeidet».

I denne besvarelsen har jeg tatt utgangspunkt i aktuell praksis på min arbeidsplass som tilbyr rehabiliteringsopphold til barn og unge med CFS/ME, også kalt «kronisk utmattelsessyndrom». Det jobbes i tverrfaglige team med blant annet den biopsykososiale tilnærmingsmodellen etter retningslinjer i Nasjonal veileder for CFS/ME fra Helsedirektoratet.

Med sosialkonstruksjonismen som terapeutisk posisjon vil jeg presentere noen tanker rundt hva jeg ser for meg kan forbedre tilbudet vi gir disse barna. Jeg vil presentere litteratur om karaktertrekket høysensitivitet, da jeg synes dette er interessant og begrepet har vært mye omtalt og debattert i media de siste årene. I tillegg er jeg kursholder om temaet, og ønsker å se nærmere på om denne kunnskapen kan være nyttig i det psykososiale arbeidet med barn og unge med CFS/ME.

De internasjonale konsensuskriteriene, ICC (2011) foreslår følgende inndeling; mild, moderat, alvorlig og svært alvorlig grad. Jeg avgrenser denne oppgaven til å handle om brukere med mild til moderat grad av CFS/ME, da det er disse jeg møter til daglig.

Formålet med oppgaven er å se på om kunnskap om høysensitivitet kan gi økt forståelse for hvordan fagpersoner møter barn og unge med CFS/ME.

Last ned hele oppgaven her som PDF EKSAMENSOPPGAVE