Bachelor oppgaver

Psykisk helse i skolen

Anita S. Torsvik – mai 2017 Bacheloroppgave i pedagogikk – NLA høyskolen, Bergen – hvordan kan dette følges opp for elevgrupper som vurderes som høysensitive. 1. Bakgrunn for valg av oppgave. I dag er det en kjensgjerning at mange barn og unge har utfordringer i forhold til psykisk helse. Bru, Idsøe og Øverland (2016) fremhever… Les mer

Det sensitive barnet bak atferden

Sara Jimenez –  juni 2015 Bacheloroppgave i spesialpedagogikk – Høgskolen i Telemark Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om og forståelse for de høysensitive barna. Egen erfaring med dette gjorde meg nysgjerrig på å undersøke de høysensitive barnas atferd videre, spesielt siden dette er et karaktertrekk som ikke er blitt helt anerkjent i alle… Les mer

Orkidebarn i skolen

Kari Richardsen -  Bachelor i sosialt arbeid - Diakonhjemmet Høgskole
Utviklingspsykologi Bruce J. Ellis og W. Thomas Boyce var de første til å bruke Orkidebarn-begrepet i 2005 (Lånkan 2012). Siden er begrepet adoptert av flere fagpersoner som jobber med høysensitivitet. Psykologen Lise August, sier i artikkelen i VG, at høysensitive personer har en større nevrobiologisk og psykologisk mottagelighet for omgivelsene. Mottageligheten kan blant annet måles ved at kroppens stressrespons-systemer reagerer lettere, og det kan måles genetisk og med spørreskjemaer. 
Les mer

Hvordan møte høysensitive elever ved hjelp av relasjonell klasseledelse?

BA oppgave av Kristin B. Aarre Forord «Hvert eneste barn kommer til skolen med håp og forventninger. Vi må dyrke dette gjennom hele oppveksten, slik at de fremdeles er forventningsfulle når de skal videre i livet. Skolens oppgave er å sette unge mennesker på sporet til et godt liv» (Spurkeland, 2011, s. 27). Opp imot… Les mer

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone