Vedtekter

Vedtekter for Foreningen for høysensitive

Godkjent i årsmøte 2015

§1 Foreningens navn er «Foreningen for høysensitive» og hovedsete vil være i Bergen.

§2 Formålet med foreningen er å fremme informasjon om hva høysensitivitet er og utbre forståelse for dette i samfunnet gjennom artikler, brosjyrer, hjemmesiden, facebook og andre medier. Samt å skape et felles forum for høysensitive, og bidra til at det dannes lokale nettverk. Foreningens forståelse av høysensitivitet baserer seg på forskning, og vil være i tråd med kunnskapen til ledende forskere på feltet.

§3 Foreningen for høysensitive personer er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§4 Kriterier for medlemskap
Alle som selv anser seg for å være høysensitiv, eller som har høysensitive i sin familie, eller som ønsker å støtte foreningens arbeid, og som vil følge foreningens intensjoner og betaler kontingenten som fastsettes av årsmøtet, kan melde seg inn i foreningen. Medlemskapet er elektronisk basert, med utsendelse av nyhetsbrev, informasjon mm per e-post. Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig. Et medlem kan ekskluderes ved forsøk på bevisst å skade foreningen. Medlemmet kan ikke ekskluderes uten å ha hatt mulighet for å tale sin sak for styret og de involverte parter.

§5 Alle medlemmer som har betalt kontingent for gjeldende år før årsmøtet har stemmerett og er valgbar til tillitsverv i foreningen.

§6 Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis hvert år i januar. Medlemmer som ikke har betalt kontingent etter fakturautsendelse og 2 påminnelser strykes som medlemmer.

§7 Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjoner for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjoner for faktiske utgifter skal fremgå av regnskapet.

§8 Årsmøtet
Årsmøtet holdes en gang årlig og er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet holdes i løpet av første halvår. Styret innkaller alle medlemmer til årsmøte med minst en måneds varsel og ved kunngjøring på hjemmesiden.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Andre personer enn medlemmer og/eller media kan også inviteres. Som medlem forstås en som har meldt seg inn i foreningen og betalt kontingent for gjeldende år.
Det stemmes over saker blant de som er tilstede, og ingen har mer enn en stemme. Om styret beslutter det, kan det også stemmes per post.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 4 uker innen årsmøtet.
Årsmøte ledes av foreningens leder Hvis denne ikke deltar så velges en ordstyrer blant de fremmøtte. Det velges en referent på årsmøtet, og to til å signere referatet.

§9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal behandle og godkjenne regnskapet.
Årsmøtet skal fastsette kontingent for neste år.
Årsmøtet skal velge styret i foreningen.
Årsmøtet skal behandle saker som er meldt inn til styret innen fristen.
Årsmøte skal vedta eventuelle endringer i vedtektene.
Årsmøte skal gi signaler til styret om hvilke saker som er de viktigste for foreningen fram til neste årsmøte.
Årsmøtet kan velge å ta opp saker hvis flertallet av de oppmøtte ønsker saken tatt opp.

§10 Ekstraordinært årsmøte
Kan avholdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

§11 Styret
Foreningen ledes av et styre på 3-5 personer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret bestemmer selv sin arbeidsform, og fordelingen av oppgaver. Tre (to) medlemmer velges for to år, to (ett) medlemmer for ett år. Dersom ett eller flere styremedlemmer trekker seg i løpet av året, har de gjenværende medlemmer i styret anledning til å prøve å finne erstatninger blant aktuelle medlemmer uten at det foretas valg. Dette for å sikre at det fins nok arbeidskraft i styret til å holde foreningen aktiv. Om flere enn to trekker seg skal det vurderes å avholde valg skriftlig utenom årsmøtet.

§12 Grupper/avdelinger
I en kommune eller område hvor det bor flere medlemmer kan disse danne en lokal gruppe i tråd med foreningens intensjoner. Det er ønskelig å ha kontaktpersoner i alle fylker, som fungerer som et bindeledd til foreningen, og som kan kontaktes av medlemmer og andre interesserte.

§13 Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§14 Oppløsning av «Foreningen for høysensitive» kan bare foretas på ordinært årsmøte og med minst 2/3 flertall.